Tietosuojaseloste

pallot

Käyttöehdot
Visitkemi.fi www-sivujen yleiset käyttöehdot
Visitkemi.fi www-sivujen ja verkko- ja mobiilipalveluiden (sivut) käyttö edellyttää, että sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin käytät sivuja.

Sivut ja niillä oleva informaatio ja materiaali on suunnattu käytettäväksi Suomessa.

Palveluntuottaja
Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Kemin Teollisuuskylä Oy. Tietokatu 6, 94600 Kemi. Y-tunnus: 0526558-5. Puhelin 020 769 1990.

Muutokset
Kemin Teollisuuskylä Oy varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Kemin Teollisuuskylä Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu
Sivujen sisältämien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Kemin Teollisuuskylä Oy ei vastaa sivujen sisällön oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Kemin Teollisuuskylä Oy voi taata tietojen soveltuvuutta yksittäistapaukseen.

Kemin Teollisuuskylä Oy ei vastaa vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Kemin Teollisuuskylä Oy ei myöskään vastaa mahdollisten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Kemin Teollisuuskylä Oy ei takaa, että sivut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto
Kemin Teollisuuskylä Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta materiaalista, mitkä kolmas osapuoli on toimittanut tai johon sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu
Käyttäjä vastaa sivujen kautta tehdyistä toimista, antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa.

Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Käyttäjä vastaa toimitetun materiaalin oikeudesta ja sen ajankohtaisuudesta.

Immateriaalioikeudet
Sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kemin Teollisuuskylä Oy:lle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Oikeudet käyttäjän sivuille tuottamaan ja julkaistavaksi tarkoitettavaan aineistoon jäävät käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Kemin Teollisuuskylä Oy peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa aineisto yleisön saataville. Kemin Teollisuuskylä Oy voi tehdä aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Kemin Teollisuuskylä Oy voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin. Käyttäjä vastaa siitä, että tätä aineistoa voidaan käyttää ja tarvittaessa julkaista, eikä se loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia.

Henkilötiedot
Kemin Teollisuuskylä Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot tallennetaan Kemin Teollisuuskylä Oy yritysrekisteriin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä Kemin Teollisuuskylä Oy tallentaa viestejä varmentaakseen viestin sisällön. Kemin Teollisuuskylä Oy luovuttaa hallussaan olevia tietoja sivullisille vain henkilön suostumuksella tai lain nojalla. Tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisteriselosteet ja tarkempaa informaatiota henkilötietojen suojasta on alempana tällä sivulla Tietosuoja-osassa.

Sähköposti
Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Kemin Teollisuuskylä Oy:lle sähköpostitse.

Kemin Teollisuuskylä Oy:llä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Kemin Teollisuuskylä Oy ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

Laskutus
Palvelun vuosimaksu laskutetaan ennen sopimuskauden alkua. Vain maksetut ilmoitukset julkaistaan. Sopimuskausi on 12 kk. Poikkeuksena vuoden 2019 näkyvyys.

Sovellettava laki
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Tietosuojaseloste
Kemin Teollisuuskylä Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Kemin Teollisuuskylä Oy, Tietokatu 6, 94600 Kemi
020 769 1990
[email protected]
Y-tunnus: 0526558-5

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri, rekisteri yhteistyökumppaneista

Tämä seloste kertoo, mitä tietoja Kemin Teollisuuskylä Oy:n yhteistyökumppaneista, yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä verkkosivuilla käyvistä kerätään ja miten tietoja hyödynnetään.

Rekisterien tietosisältö, tietojen tallentaminen ja käyttö

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat: Yrityksen nimi, y-tunnus, henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero, kaupunki, käyttäjän toimittama muu sisältö, käyttäjän toimittamat kuvat, ip-osoite. Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Lomakkeiden kautta verkkopalveluissa kävijän suostumuksella tallennettavia tietoja käytetään kommunikointiin lähettäjän kanssa ja sivuston yleiseen käyttötarkoituksen. Kemin Teollisuuskylä Oy voi luovuttaa toimitettua sisältöä yhteistyökumppaneille ja Suomen viranomaisille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja liikesuhteen ylläpito.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluun.

Tietojen tarkistus, poistaminen ja kielto-oikeus

Jokaisella tietonsa antaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Kemin Teollisuuskylä Oy:lle. Kemin Teollisuuskylä Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kemin Teollisuuskylä Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai liikesuhteen päättyessä.

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Evästeet

Kemin Teollisuuskylä Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään antamaan vierailijoille pääsy erilaisiin toimintoihin ja palveluihin sekä keräämään rajatusti tietoa kävijöistä.

Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä (esim. Google Analytics, Google AdWords) tallentaaksemme anonyymeja tilastoja siitä, miten sivustolla vierailevat käyttävät sivustoa. Näillä evästeillä ei kerätä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.

Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia. Jos poistat evästeet käytöstä tällä sivustolla, osa palveluista tai sivun osista ei välttämättä toimi oikein.